Βιβλιοθήκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορίες
Η συλλογή καλύπτει τις θεματικές περιοχές των σχολών που υπάγονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κατάλογος
Ονομασία: Ενιαίος κατάλογος Πανεπιστημίου Αθηνών
Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά περιοδικά κ.ά.
Ζ39.50 σύνδεση
Διακομιστής: 195.134.90.84
Πόρτα: 210
Όνομα Βάσης Δεδομένων: UOA_LIBRARY
Διάταξη εγγραφών: UNIMARC
Σύνολο χαρακτήρων: ISO 8859-7 (ΕΛΟΤ 928)
ISO 5428
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://www.lib.uoa.gr/
Τοπική πρόσβαση: http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1O2953D9946P7.19204&profile=maingr&menu=nhome&ts=1129538011870#focus