Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές
Πληροφορίες
Η βάση αυτή αποτελεί το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών. Περιλαμβάνει στοιχεία για διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό απο Έλληνες διδάκτορες.
Η βάση περιλαμβάνει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει όλες τις διατριβές που έχουν εκπονηθεί απ' το 1985 έως σήμερα, καθώς και το 5% των δατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις Γραμματείες, τα Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης των ΑΕΙ, το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, καθώς και απο τους ίδιους τους διδάκτορες.
Η γλώσσα των εγγραφών είναι η γλώσσα στην οποία εκπονήθηκε το διδακτορικό, αλλά για τους τίτλους, τις περιλήψεις και τους θεματικούς όρους υπάρχει μετάφραση στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.
Η διάθεση του υλικού σε έντυπη μορφή γίνεται από την βιβλιοθήκη του ΕΚΤ.
Κατάλογος
Ονομασία: Διδακτορικές Διατριβές
Περιεχόμενο: Στη βάση περιέχονται οι βιβλιογραφικές εγγραφές των διδακτορικών διατριβών και μέσω αυτών παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της κάθε Διατριβής, αξιοποιώντας τον σύνδεσμο "Ηλεκτρονική Τοποθεσία και Πρόσβαση".
Μέγεθος: Πάνω από 13.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.
Συγκρότηση: Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2. Στις περιγραφικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, το όνομα του διδάκτορα, τα ονόματα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, τα στοιχεία του ΑΕΙ, η περίληψη κλπ.
Η θεματική περιγραφή συνίσταται σε μη ελεγχόμενους θεματικούς όρους.
Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/digitize/hedi.htm
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτης Σχίζας
Τηλ.: 210 7273982
Fax: 210 7252223, 210 7231699
E-mail: psxiza@ekt.gr
Παραγωγός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 48, T.K. 116 35, Αθήνα